Sportslig utvalg IL Express

av Roy Svarstad (leder), rwsvar@gmail.com 

Sportslig utvalg består av ledere fra hver gruppe i IL Express.

Vår oppgave er å informere alle i klubben om IL Express' retningslinjer for god og trygg aktivitet, og følge opp trenere og ledere med klubbens visjon i ryggen.

Klubbens visjon er "Idrettsglede for alle".

Sportslig utvalg skal sikre at trenere og leder kan møtes og bli kjent med hverandre og med verdier og holdninger som er felles for klubben. Sportslig utvalg oppfordrer også alle lag til å ha foreldremøter (eller spillermøter der utøverne er over 18 år) der trenere og ledere formidler klubbens retningslinjer, verdier og visjoner til foresatte og de aktive.

IL Express sine verdier: • Være inkluderende • Være positive • Være engasjerte • Vise respekt. Organisasjonsverdi: Være nyskapende og tenke nytt.

Sportslig utvalg skal også bistå når det er uenigheter eller konflikter i gruppene. Personalsaker behandles av Arbeidsutvalget i klubben.

Retningslinjer for god og trygg aktivitet

Sportslig utvalg i Idrettslaget Express har opprettet retningslinjer for god og trygg aktivitet. Retningslinjene er overordnede og gjelder for aktivitet i alle våre avdelinger og idretter. Vi skal til enhver tid etterstrebe å følge retningslinjene.

Antall barn per trener, for barn under 13 år

 • Det er optimalt med 8 barn per trener

Lengde på aktivitet

 • Under 9 år: inntil 60 min
 • Fra 9 år: inntil 90 min

Treningsoppbygging

 • Samling/Velkommen
 • Oppvarming
 • Aktivitet
 • Samling/Takk for i dag

Antall aktiviteter per uke

 • Under 8 år: Avdelingene får legge til rette for 1 aktivitet per uke.
 • 8-12 år: Avdelingene kan legge til rette for 2 aktiviteter per uke.

Kamper og konkurranser kommer i tillegg.

Alle er velkommen på aktiviteter i Idrettslaget Express, dersom en prioriterer kolliderende aktiviteter skal ikke dette virke ekskluderende fra aktivitet.
 Respekt for valg en tar.

Felles klubbaktiviteter

 • For de over 13 år kan vi legge til rette for felles «ikke idrettsspesifikk»-trening, som styrketrening, skadeforebyggende trening o.l.

Politiattest

Politiattest skal leveres, om man ikke har forevist politiattest skal trening utføres med annen person som har forevist attest.

Trygge barn og ungdommer i IL Express

8-10 % av alle norske barn er utsatt for en eller annen form for omsorgssvikt. Barn og ungdommer blir dessverre jevnlig utsatt for dårlig og/eller uklok behandling både på skole, i idrettslag, i eget og andres hjem og ved andre fritidsaktiviteter. Express har i denne anledning en klar policy for hvordan klubben i medmenneskelig og mellommenneskelig perspektiv behandler utøverne mens de er hos oss, som skal være kjent for alle trenere og tillitsvalgte gjennom opplæring, og som skal kommuniseres til utøverne og foreldrene. Vi skal også ha kontroll-, varslings- og håndteringsrutiner, både for det som skjer i klubben og for observasjoner som kan peke mot omsorgssvikt på andre arenaer. Prinsipp og tiltak er redegjort for nedenfor. 

Dette regelsett sendes ut til foreldre, gjøres kjent for utøverne, gjennomgås på Trenerforum, og det integreres i Lederopplæring. "Varslingsknapp" legges ut på alle hjemmesider.

POLICY OG REGLER 

I Express skal barn, ungdommer og foreldre kunne stole 100 % på at de trenere og ledere som har ansvar for utøverne ikke utsetter dem for fysisk eller psykisk misbruk.

Alle trenere og alle andre som har ansvar på reiser med utøvere under 18 år skal ha forevist Politiattest til avdelingens ansvarlig for politiattest.

Klubben skal integrere opplæring i omgangsform med barn og observasjon av barns adferd i sin trenerutvikling ved å formidle disse regler og tankene bak disse, og ved å trekke inn fagpersoner med spesialkompetanse. Klubbens trenere og ledere skal læres opp til, og pålegges å konferere med avdelingens leder eller klubbens ansatte eller valgte ledelse ved enhver bekymring om utøveres velferd eller adferd, og klubbens ledelse har en faglig forankret rutine for å handtere slike meldinger. Ledelsen skal ha:

Kontakt med helsetjeneste og ordensmakt, med sikte på å etablere og videreutvikle/kvalitetssikre slike rutiner til bruk ved bekymring for spilleres velferd.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal på noe tidspunkt, under virke for klubben eller i tilknytning til klubbens utøvere (annet enn egne barn), befinne seg alene med utøvere i rom, bil eller liknende hvor ikke allmennheten har umiddelbar tilgang, og slike møter som er nødvendige, for eksempel spillersamtaler, skal foregå i ulåste rom nær der andre ferdes. Tidspunkt og sted skal være gjort kjent for utøverens foreldre.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal overnatte alene på rom med én eller et lite antall utøvere. Et lag med f.eks. 8 utøvere og flere er da ok.

Dusjing og skifting i forbindelse med trening, kamp eller reiser skal foregå under iakttakelse av alminnelig bluferdighet, og trenere og ledere skal ikke dusje med utøvere eller oppholde seg i garderobe eller bad under vask/skifting. Nødvendig oppsyn skal da eventuelt foretas av foreldre med samme kjønn som utøverne.

Trenere og ledere i Express skal ikke kommunisere med utøvere på en måte som kan invitere til, eller forsterke, et mellommenneskelig forhold som går ut over det som er påkrevet for det idrettsmessige. Annen kontakt på telefon, SMS eller i sosiale medier enn det som følger av det idrettsmessige skal ikke finne sted.

Fysisk kontakt mellom utøvere og trenere/ledere bør ikke finne sted ut over det som helt naturlig skjer i trenings- og kampsituasjoner, evt. spontane feiringer av mål eller gode prestasjoner.

Enhver kommunikasjon mellom trenere og ledere på den ene side og utøvere vi har ansvar for, skal skje med det siktemål å forbedre utøverens trivsel og utvikling i Express, og skal være aktivt lyttende, slik at utøveren kommer frem med sine opplevelser og synspunkter. Bruk av nedsettende ord og uttrykk eller generelt negative tilbakemeldinger skal unngås, og forbedringspotensiale skal formidles på en positiv måte.

Kritikk av ledere og trenere skal ønskes velkommen og tas opp i de rette faglige fora.

TRYGG VARSLING; VARSLINGSPLIKTER OG -RUTINER

1. Ethvert medlem i Express som observerer at andre bryter disse reglene/rutinene har plikt til å varsle den ansvarlige ledelse. Varsling kan skje til:

 • Hovedstyrets leder
 • Avdelingsstyrets leder
 • Leder i den enkelte avdeling

Den som mottar slikt varsel skal umiddelbart nedtegne varselet, dersom det ikke er foretatt skriftlig, og viderebringe dette til Hovedklubbens daglige leder, som sammen med Hovedstyrets leder foretar den videre saksbehandling.

All varsling skal behandles fortrolig.

2. Ethvert medlem i Express som selv utsettes for adferd i strid med disse regler/rutiner kan varsle enhver voksen person som er ansatt i eller har tillitsverv i Express som vedkommende har tillit til. Den som mottar varselet skal umiddelbart nedtegne varselet, dersom det ikke er foretatt skriftlig, og viderebringe dette til Hovedklubbens daglige leder, som sammen med Hovedstyrets leder foretar den videre saksbehandling. Varslerens ønsker skal respekteres når det gjelder fortrolighet. Ved mindre alvorlige overtramp kan Hovedklubben overføre saksbehandlingen til den relevante avdelingens valgte ledelse.

3. Saksbehandlingen deretter skal tilpasses varselets alvorlighetsgrad og om nødvendig skal den krenkedes foreldre og eventuelle offentlige myndigheter involveres i saksbehandlingen ut fra sakens art, krenkedes alder og hvem de involverte er. Den krenkedes interesser og ønsker skal alltid ha prioritet i vurderingen av hvordan saken behandles. Saksbehandlingen skal dokumenteres.

4. Klubbens utgangspunkt er at den krenkedes fremstilling skal legges til grunn, men den det varsles mot skal sikres rett til full kontradiksjon og hjelp i sin situasjon.

 Fremlagt 25.02.2019


Kontakt Sportslig utvalg

Leder: Roy Svarstad, rwsvar@gmail.com


Levert av IdrettenOnline